Oznámení pro akcionáře

(Česky)

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,
 kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

23.5.2015

25.5.2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 29. 6. 2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
 2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zpráva o vztazích
 3. Zpráva dozorčí rady
 4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 5. Schválení auditora
 6. Závěr

 Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

 Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

 Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, tj. zisku ve výši 6 394 565,84 Kč takto:

Podíl na zisku akcionářů                                3 121 140,00  Kč

Podíl na zisku členům statutárního orgánu        380 000,00  Kč

Nerozdělený zisk                                            2 893 425,84 Kč

 

Podíl na ziku akcionářům bude rozdělen na základě jejich podílu na základním kapitálu. Podíl na zisku každého člena orgánu bude stanoven procentuálním poměrem dle minulých let.

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

Ad. 5 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2018 Ing. Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

 

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

 

Výroční_zpráva_Bohemia – lázně a.s. 2017 ke stažení zde.   

 

25.6.2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

tímto oznamuje  doplnění programu řádné valné hromady dne 29.6.2018 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře.

 • Svolaná řádná valná hromada

Představenstvo oznámením ze dne 29.5.2018 svolalo řádnou valnou hromadu na 29.6.2018 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

 • ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obdrželo dne 21. 6. 2018 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

Jako kvalifikovaný akcionář společnosti ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů tímto žádám společnost, resp. předsedu představenstva, aby na pořad valné hromady konané dne 29.6.2018 byly zařazeny další body, a to:

Bod. 3.1. „Zpráva dozorčí rady o odpovědnosti za škodu způsobné společnosti Jiřím Slukou a Ing. Štěpánkou Černou“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 3.1. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, vzala ne vědomí zprávu dozorčí rady společnosti, že Jiří Sluka a Ing. Štěpánka Černá způsobili svým jednáním společnosti škodu ve výši 450.000,- Kč, která vznikla při prodeji nemovitého majetku společnosti, a to budovy č.p.830 postavené na pozemku p.p.č. 1542, budovy č.p. 162 postavené na pozemku p.p.č. 1543, budovy č.p. 376 postavené na pozemku p.p.č. 1544, pozemkových parcel p.p.č. 1542,1543, 1544, 1541, 1545 vše v k.ú. Karlovy Vary, tím, že součástí kupní ceny se stalo i sjednání provize ve výši 15 mil. Kč, která se stala součástí kupní ceny, namísto toho, aby provize byla sjednána samostatně a společnost tak nemusela hradit daň z převodu nemovitosti z provize, ale pouze z kupní ceny jako takové.

Odůvodnění: Opakovaně tvrdím, že představenstvo společnosti, resp. Jeho členové p. Jiří Sluka a Ing. Štěpánka Černá, kteří jsou současně i ve vedení společnosti způsobili při prodeji nemovitého majetku společnosti,  a to budovy č.p.830 postavené na pozemku p.p.č. 1542, budovy č.p. 162 postavené na pozemku p.p.č. 1543, budovy č.p. 376 postavené na pozemku p.p.č. 1544, pozemkových parcel p.p.č. 1542,1543, 1544, 1541, 1545 vše v k.ú. Karlovy Vary, společnosti škodu ve výši 450.000,- Kč tím, že provedli úhradu daně z převodu nemovitosti v této výši právě z provize, která činila 15 mil. Kč, přičemž zaplacení daně z převodu nemovitostí podléhá podle obecně platného právního předpisu toliko kupní cena za prodané nemovitosti, nikoliv pak služby spojené se zprostředkováním prodeje nemovitostí, kterými je právě provize. Provize se stala součástí kupní ceny, když v důsledku toho došlo k navýšení kupní ceny, než když by byla provize sjednána samostatně. Výše uvedené je podpořeno i Usneseném Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech ze dne 27.2.2018, které mám k dispozici a mohu je akcionářům na valné hromadě k nahlédnutí předložit. Požaduji, aby dozorčí rada společnosti vysvětlila na valné hromadě akcionářům, o jaký právní předpis opírá své tvrzení podané písemně na valné hromadě konané dne 11.5.2018, že členové představenstva p. Jiří Sluka a Ing. Štěpánka Černá škodu společnosti nezpůsobili, aniž by svůj závěr podrobněji zdůvodnila.

Bod 4.1 „Schválení vypořádání nerozděleného zisku minulých let“ a navrhuji k tomuto navrženému bodu programu následující usnesení a odůvodnění:

Usnesení:  Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, schvaluje vypořádání nerozděleného zisku minulých let ve výši 243.317.000,- Kč takto: podíl na zisku akcionářům: 36.413.300,- Kč, podíl na zisku členům orgánů společnosti (tantiémy): 380.000,- Kč, zbývající nerozdělený zisk minulých let: 206.523.700,- Kč.

Odůvodnění: Nerozdělený zisk minulých let Společnosti Bohemia – lázně a.s., který dle rozvahy v plném rozsahu sestavené ke dni 31.12.2017 činí 243.317.000,- Kč,  hospodářská situace společnosti umožňuje, aby byl vyplacen podíl na zisku akcionářům ve vyšší míře, nežli je navrhováno v bodu 4 programu jednání, tj. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, tj. zisku ve výši 6.394.565,84 Kč. Nelze opomenout ani skutečnost, že dle rozvahy za rok 2017 se nachází peněžní prostředky v pokladně ve výši 2.195.700,- Kč a peněžní prostředky na účtech ve výši 166.802.000,- Kč.

 

bodu 5. programu „Schválení auditora“ navrhuji k tomuto navrženému bodu programu následující usnesení a odůvodnění:

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, vzala na vědomí informaci o tom, že auditor Ing. Jan Kolář neplnil řádné povinnosti vyplývající mu z obecně platného právního předpisu o auditorech a na základě této skutečnosti neschvaluje Ing. Jana Koláře jako auditora k ověřování účetní závěrky společnosti.

Odůvodnění: Členové představenstva Jiří Sluka, místopředseda představenstva a Ing. Štěpánka Černá, členka představenstva způsobili svým jednáním společnosti škodu ve výši 450.000,- Kč. Ing. Jan Kolář, jako auditor společnosti, neplnil řádně své povinnosti vyplývajíc mu z obecně platného předpisu o auditorech tím, že neověřil řádně účetní závěrku společnosti, nezjistil, že účetní závěrka obsahuje nesprávné údaje, nezjistil, že došlo ke škodě ve výši 450.000,- Kč, jak je uvedena výše a ve své „Zprávě nezávislého auditora“ uvedl, že účetní závěrka společnosti Bohemia-lázně a.s., Karlovy Vary podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“ Zpráva auditora je součástí výročních zpráv. Dále považuji za nezbytné informovat o této souvislosti i komoru auditorů.

 

Zařazení dalšího bodu (č. 6): „Odvolání a volba členů představenstva společnosti“ a navrhuji k tomuto navrženému bodu programu následující usnesení a odůvodnění:

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, odvolává členy představenstva tyto osoby: Jiří Sluka, datum narození: 20. prosince 1950, trvale bytem Jedlová 837/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary a Ing. Štěpánka Černá, datum narození: 5. července 1976, trvale bytem: Sládkova 1731/23, 360 01 Karlovy Vary, a to s účinností ke dni 29. 6. 2018 a současně jmenuje členy představenstva tyto osoby: Ing. Aleš Hodina, trvale bytem: Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec a Jan Hejkal, trvale bytem: Podolská 103/126, 147 00 Praha 4, a to s účinností ke dni 29. 6. 2018.

Odůvodnění: Opakovaně tvrdím, že místopředseda představenstva Jiří Sluka, který je současně i ředitelem společnosti způsobil při prodeji nemovitého majetku společnosti, a to budovy č.p.830 postavené na pozemku p.p.č. 1542, budovy č.p. 162 postavené na pozemku p.p.č. 1543, budovy č.p. 376 postavené na pozemku p.p.č. 1544, pozemkových parcel p.p.č. 1542,1543, 1544, 1541, 1545 vše v k.ú. Karlovy Vary, společnosti škodu ve vši 450.000,- Kč tím, že provedl úhradu daně z převodu nemovitosti v této výši právě z provize, která činila 15 mil. Kč, přičemž zaplacení daně z převodu nemovitostí podléhá podle obecně platného právního předpisu toliko kuní cena za prodané nemovitosti, nikoliv pak služby spojené se zprostředkováním prodeje nemovitostí, kterými je právě provize. Provize se stala součástí kupní ceny, když v důsledku toho došlo k navýšení kupní ceny, než když by byla provize sjednána samostatně. Výše uvedené je podpořeno i Usneseném Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech ze dne 27.2.2018, které mám k dispozici a mohu je akcionářům na valné hromadě k nahlédnutí předložit. Dále místopředseda společnosti a ředitel společnosti Jiří Sluka vědomě a opakovaně porušoval zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tím, že mi, jako kvalifikovanému akcionáři, opakovaně odmítal poskytnout seznam  akcionářů s uvedením počtu akcií v držení jednotlivých akcionářů. Teprve na zásah Úřadu na ochranu osobních údajů, který jsem o pomoc požádal, mi byl seznam akcionářů společností v zákonem předepsaném rozsahu místopředsedou představenstva velmi neochotně poskytnut. Kompletní korespondenci v této věci mohu na valné hromadě akcionářům k nahlédnutí předložit. Navíc byl tento seznam akcionářů, který mi byl zasílán, účelově upraven místopředsedou představenstva Jiřím Slukou tak, že v něm, buď nejsou uvedeni všichni akcionáři,  nebo není pravdivě uveden počet akcií v držení jednotlivých akcionářů. Tato skutečnost je dána tím, že z celkem 52.019 ks akcií je jich v místopředsedou představenstva vyhotoveném a mně zaslaném seznamu akcionářů k 31.12.2017 uvedeno pouze 50.286 ks akcií, z čehož je jasně patrné, že 1.733 ks akcií do seznamu záměrně neuvedl. Trvám n tom, aby místopředseda představenstva na valné hromadě tuto skutečnost vysvětlil a současně, aby předal pravdivý seznam akcionářů v zákonem předepsaném rozsahu s uvedením plného počtu akcií v držení jednotlivých akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. 29. červnu 2018. Navíc mi byl, jako kvalifikovanému akcionáři, tedy spoluvlastníku společnosti, účtován za zaslání tohoto „podvrhu“, a to ve více případech jakýsi blíže nespecifikovaný poplatek ve výši 150,- Kč.

Opakovaně tvrdím, že členka představenstva Ing. Štěpánka Černá, která je současně ve vedení společnosti způsobila při prodeji nemovitého majetku společnosti, a to budovy č.p.830 postavené na pozemku p.p.č. 1542, budovy č.p. 162 postavené na pozemku p.p.č. 1543, budovy č.p. 376 postavené na pozemku p.p.č. 1544, pozemkových parcel p.p.č. 1542,1543, 1544, 1541, 1545 vše v k.ú. Karlovy Vary, společnosti škodu ve výši 450.000,- Kč tím, že provedl úhradu daně z převodu nemovitostí v této výši právě z provize, která činila 15 mil. Kč, přičemž zaplacení daně z převodu nemovitostí podléhá podle obecně platného právního předpisu toliko kupní cena za prodané nemovitosti, nikoliv pak služby spojené se zprostředkováním prodeje nemovitostí, kterými je právě provize. Provize se stala součástí kupní ceny, když v důsledku toho došlo k navýšení kupní ceny, než by byla provize sjednána samostatně. Výše uvedené je podpořeno i Usneseném Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech ze dne 27.2.2018, které mám k dispozici a mohu je akcionářům na valné hromadě k nahlédnutí předložit.

Zařazení dalšího bodu (č. 7): „Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti“ a navrhuji k tomuto navrženému bodu programu následující usnesení a odůvodnění:

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, odvolává členy dozorčí rady tyto osoby: Ing. Tomáš Kopřiva, datum narození: 11.září 1965, trvale bytem: U družstva Práce 1478/80, |Braník, 140 00 Praha 4 a Miroslav Toman, datum narození: 14.srpna 1944, trvale bytem: Klínovecká 767/4, Rybáře, 360 01 Karlovy Vary, a to s účinností ke dni 29.6.2018 a současně jmenuje členy dozorčí rady tyto osoby: Ing. Viktor Linhart, trvale bytem: Krušnohorská 38/12, 36010 Karlovy Vary a Marie Vaňková, trvale bytem: Sv. Čecha 4, 73601 Havířov-město, a to s účinností ke dni 29.6.2018.

Odůvodnění: Členové představenstva Jiří Sluka, místopředseda představenstva a Ing. Štěpánka Černá, členka představenstva způsobili svým jednáním společnosti škodu ve výši 450.000,- Kč. Ing. Tomáš Kopřiva, jako předseda dozorčí rady společnosti, neplnil řádně své povinnosti vyplývající mu ze ZOK tím, že nevykonával řádně kontrolní funkci ve společnosti, nezjistil, že došlo ke škodě ve výši 450.000,- Kč, jak je uvedena výše a navíc ve zprávě dozorčí rady ze dne 9.5.2018 tvrdil, že „ze žádných dokumentů nevyplývá jakékoli pochybení ze strany členů představenstva“ v této věci. Zprávu dozorčí rady ze dne 9.5.2018 mohu dát akcionářům ne valné hromadě k dispozici.

Členové představenstva Jiří Sluka, místopředseda představenstva a Ing. Štěpánka Černá, členka představenstva způsobili svým jednáním společnosti škodu ve výši 450.000,- Kč. Miroslav Toman, jako člen dozorčí rady společnosti, neplnil řádně své povinnosti vyplývající mu ze ZOK tím, že nevykonával řádně kontrolní funkci ve společnosti, nezjistil, že došlo ke škodě ve výši 450.000,- Kč, jak je uvedena výše a navíc se plně ztotožnil se zprávou dozorčí rady, jíž je řádným členem, ze dne 9.5.2018, v níž je tvrzeno, že „ze žádných dokumentů nevyplývá jakékoli pochybení ze strany členů představenstva“ v této věci. Zprávu dozorčí rady ze dne 9.5.2018 mohu dát akcionářům ne valné hromadě k dispozici.

 • DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

Z důvodů shora uvedených představenstvo zařazuje do pořadu jednání záležitost určenou kvalifikovaným akcionářem, a to pod bodem 3.1, 4.1, 6,7 . Představenstvo z důvodu přehlednosti a úplnosti tak v rámci tohoto dokumentu předkládá akcionářům aktuální a úplný obsah pořadu jednání svolané řádné valné hromady, včetně návrhů usnesení předkládaných k jednotlivým bodům pořadu jednání a včetně zdůvodnění vztahujícím se k jednotlivým bodům pořadu jednání.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
 2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zpráva o vztazích
 3. Zpráva dozorčí rady

3.1. „Zpráva dozorčí rady o odpovědnosti za škodu způsobné společnosti Jiřím Slukou a Ing. Štěpánkou Černou“

 1. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

4.1 „Schválení vypořádání nerozděleného zisku minulých let“

 1. Schválení auditora
 2. „Odvolání a volba členů představenstva společnosti“
 3. „Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti“
 4. Závěr

 Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Karlovy Vary 25.6.2018                                                                       Představenstvo společnosti