Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,
 kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

23.5.2015

18.5.2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Karlovy Vary, Sadová 5, IČ: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 11.5.2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Zpráva představenstva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti
  4. Zpráva představenstva o současné realizaci a přípravě oprav, modernizace a rekonstrukce nemovitého majetku společnosti
  5. Zpráva dozorčí rady k prodeji nemovitého majetku společnosti, a to budovy č.p. 830 postavené na pozemku p.p.č. 1542, budovy č.p. 162 postavené na pozemku p.p.č. 1543, budovy č.p. 376 postavené na pozemku 1544, pozemkových parcel p.p.č. 1542, 1543, 1544, 1541, 1545 vše v k.ú. Karlovy Vary
  6. Závěr

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

K bodu 1.

Usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora valné hromady

Odůvodnění: Valná hromada je podle obecně platného právního předpisu povinna zvolit své orgány.

K bodu 2.

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád

Odůvodnění: Valná hromada je podle obecně platného právního předpisu povinna schválit jednací a hlasovací řád.

K bodu 3.

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

Odůvodnění: Z výročních zpráv společnosti z minulých let jsem zjistil, že je v pokladně společnosti držena meziročně narůstající hotovost z 4.765.000,- Kč v roce 2007 na 12.457.000,-Kč v roce 2016. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě podrobnou zprávu, k jakému účelu jsou peněžní prostředky držené v hotovosti v pokladně společnosti používány, jaký byl v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 pohyb pokladní hotovosti a na co byly peněžní prostředky v těchto letech konkrétně společností použity. Představenstvo společnosti předloží mimořádné valné hromadě pokladní deník resp. Pokladní knihu a účetní doklady za roky 2014, 2015, 2016 a 2017, z nichž bude patrné, k jakému účelu byly peněžní prostředky držené v hotovosti v pokladně společnosti v těchto letech použity.

K bodu 4.

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti o v současné době realizovaných a připravovaných opravách, rekonstrukcích a modernizacích nemovitého majetku společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

Odůvodnění: Na valné hromadě společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, která se konala dne 29.6.2017, informoval ředitel a.s. a místopředseda představenstva p. Jiří Sluka přítomné akcionáře o záměru a přípravě finančně, technicky i realizačně náročných modernizacích event.. rozsáhlejších oprav objektů v majetku a.s. v následujících několika letech, aniž by podrobněji tento záměr resp. záměry popsal.

Nechť představenstvo společnosti podá valné hromadě písemné podrobné informace, o jaké záměry se v této souvislosti jedná, soupis připravovaných nebo již realizovaných akcí, čeho by se rekonstrukce, modernizace a opravy měly konkrétně týkat, jaké jsou předpokládané rozpočtové náklady, v jakém stavu je jejich příprava event. stav projektové rozpracovanosti. Zda bude nebo bylo vypsáno na přípravné činnosti a realizační dodavatelské práce výběrové řízení.

K bodu 5.

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady k prodeji nemovitého majetku společnosti, a to budovy č.p. 830 postavené na pozemku p.p.č. 1542, budovy č.p. 162 postavené na pozemku p.p.č. 1543, budovy č.p. 376 postavené na pozemku p.p.č. 1544, pozemkových parcel p.p.č. 1542, 1543, 1544, 1541, 1545 vše v k.ú. Karlovy Vary zejména pak ke škodě způsobené odpovědnými pracovníky vedení společnosti.

Odůvodnění: Zjistil jsem, že představenstvo společnosti, resp. jeho členové p. Jiří Sluka a Ing. Štěpánka Černá, kteří jsou současně i ve vedení společnosti způsobili společnosti škodu ve výši 450.000,- tím, že provedli úhradu daně z převodu nemovitosti v této výši i z provize za zprostředkování prodeje nemovitostí, jak jsou uvedeny v bodě 5. Programu jednání valné hromady. Provize za zprostředkování prodeje těchto uvedených nemovitostí činila 15.000.000,- Kč. Nechť dozorčí rada společnosti podá valné hromadě zprávu, jak bylo naloženo s takto vzniklou škodou, a zda byla tato způsobená škoda ve výši 450.000,- Kč na odpovědných osobách vymáhána.

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.