Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,

kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

 

23.5.2015

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 30. 6. 2016 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zpráva o vztazích
  3. Zpráva dozorčí rady
  4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání účetní ztráty za rok 2015
  5. Snížení základního kapitálu
  6. Volba členů orgánů společnosti
  7. Schválení auditora
  8. Závěr

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

 

Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

 

Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, tj. zisku ve výši 3756489,65 Kč takto:

Dividendy                  2 512 050,-   Kč

Tantiémy                      380 000,-   Kč

Nerozdělený zisk        864 439,65 Kč

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

Ad. 5 Návrh usnesení: Základní kapitál společnosti se snižuje o 6,259.000,- Kč.

Zdůvodnění: Společnost je povinna zrušit vlastní akcie, které má ve svém držení déle než 1 rok, a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.

Ad. 6 Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva tyto osoby: RNDr. Marek Šoltés, Jiří Sluka, Ing. Štěpánka Černá, členem dozorčí rady tyto osoby: Ing. Tomáš Kopřiva, Miroslav Toman a Romana Valentová.

Zdůvodnění: Valná hromada volí členy orgánů společnosti po skončení jejich funkčního období.

Ad. 7 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2016 Ing Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Výroční_zpráva_Bohemia-lázně_2015