Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,
 kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

23.5.2015

1.9.2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

tímto oznamuje

doplnění programu řádné valné hromady dne 5.9.2018 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře.

 • Svolaná řádná valná hromada

Představenstvo oznámením ze dne 8.8.2018 svolalo valnou hromadu na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře na 5.9.2018 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

 • ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obdrželo dne 31. 8. 2018 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

Jako kvalifikovaný akcionář společnosti ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) tímto žádám společnost, resp. předsedu představenstva, aby na pořad valné hromady konané dne 5.9.2018 byl zařazen další bod, a to:

„Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti“ a navrhuji k tomuto navrženému bodu programu následující usnesení a odůvodnění:

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, odvolává člena dozorčí rady Ing. Tomáše Kopřivu, datum narození: 11.září 1965, trvale bytem: U družstva Práce 1478/80, Braník, 140 00 Praha, a to s účinností ke dni 5.9.2018 a současně volí členem dozorčí rady Ing. Viktora Linharta, trvale bytem: Krušnohorská 738/12, 360 10 Karlovy Vary, a to s účinností ke dni 5.9.2018.

Odůvodnění: Členové představenstva Jiří Sluka, místopředseda představenstva a Ing. Štěpánka Černá, členka představenstva způsobili svým jednáním škodu ve výši 450.000,- Kč. Ing. Tomáš Kopřiva, jako předseda dozorčí rady společnosti, neplnil řádně své povinnosti vyplývající mu ze ZOK tím, že nevykonával řádně kontrolní funkci ve společnosti, nezjistil, že došlo ke škodě ve výši 450.000,- Kč, jak je uvedena výše a navíc ve zprávě dozorčí rady ze dne 9.5.2018 tvrdil, že „ze žádných dokumentů nevyplývá jakékoli pochybení ze strany členů představenstva“ v této věci. Zprávu dozorčí rady ze dne 9.5.2018 i usnesení Okresního státního zastupitelství ze dne 27.2.2018 mohu akcionářům na valné hromadě předložit k nahlédnutí.

Dále z výročních zpráv společnosti z minulých let jsem zjistil, že je v pokladně společnosti držena meziročně narůstající hotovost z 4.765.000,- Kč v roce 2007 na 12.457.000,-Kč v roce 2016 až na 21.957.000,- v roce 2017. Přesto, že jsem opakovaně na několika posledních uskutečněných valných hromadách požadoval relevantní a prokazatelné zdůvodnění k jakému účelu jsou konktrétně peníze v tak značné výši drženy v pokladně společnosti použity, nikdy takové informace předloženy nebyly. Tyto důvody, zejména pak úporná zarputilost v utajení těchto skutečností, mne vedou k domněnce, že může nebo mohlo docházet k porušování povinností při správě cizího majetku při používání peněz údajně držených v hotovosti v pokladně společnosti. Rovněž v tomto případě neplnil, podle mého názoru, Ing. Tomáš Kopřiva, jako předseda dozorčí rady společnosti, řádně své povinnosti vyplývající mu ze ZOK tím, že nevykonával řádně kontrolní funkci ve společnosti, nezabýval se tím, zda je ekonomicky pro společnost nezbytné a důvodné držení tak extrémně vysokých částek v pokladně společnosti, k jakému účelu jsou konkrétně používány, jestli jsou využívány efektivně a nemohly být uloženy např. na spořícím účtu, ani tím, zda jsou peněžní prostředky v této výši řádně zabezpečeny v certifikovaných a k tomu určených bezpečnostních zařízeních, ani tím, zda peníze v této výši v pokladně společnosti jsou.

Dále předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Kopřiva neplnil, podle mého názoru, řádně své povinnosti vyplývající mu ze ZOK tím, že nekontroloval způsob hospodaření a přiměřenost vynaložených nákladů společnosti na opravy, rekonstrukce a modernizace zejména nemovitého majetku společnosti tím, že řádně nekontroloval, zda při výběrových řízeních byly dodrženy postupy odpovídající dobrým mravům a dodrženy zásady péče řádného hospodáře. Rovněž v tomto případě představenstvo společnosti odmítá opakovaně předložit na valných hromadách požadované dokumenty prokazující správnost a hospodárnost při vynaložení finančních prostředků společnosti.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
 3. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti vč. rozvahy a výkazu zisku ztrát k 30.6.2018
 4. Zpráva představenstva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti
 5. Zpráva představenstva o přípravě a realizaci rekonstrukce, modernizace příp. oprav domu Concordia
 6. Zpráva představenstva o uzavřených a realizovaných provizních smlouvách
 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
 8. Závěr

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Karlovy Vary 1.9.2018                                                                       Představenstvo společnosti

6.8.2018

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Karlovy Vary, Sadová 5, IČ: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 5.9.2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
 3. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti vč. rozvahy a výkazu zisku ztrát k 30.6.2018
 4. Zpráva představenstva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti
 5. Zpráva představenstva o přípravě a realizaci rekonstrukce, modernizace příp. oprav domu Concordia
 6. Zpráva představenstva o uzavřených a realizovaných provizních smlouvách
 7. Závěr

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

K bodu 1.

Usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora valné hromady

Odůvodnění: Valná hromada je podle obecně platného právního předpisu povinna zvolit své orgány.

K bodu 2.

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád

Odůvodnění: Valná hromada je podle obecně platného právního předpisu povinna schválit jednací a hlasovací řád.

K bodu 3.

Usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti vč. rozvahy a výkazu zisku a ztrát k 30.6.2018.

Odůvodnění: Zpráva je valné hromadě předkládána jako mezitímní, příp. mimořádná na žádost kvalifikovaného akcionáře.

 

K bodu 4.

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

Odůvodnění: Z výročních zpráv společnosti z minulých let jsem zjistil, že je v pokladně společnosti bezdůvodně držena meziročně narůstající hotovost ze 4.765.000,- Kč v roce 2007 na 12.457.000,- Kč v roce 2016 až na 21.957.000,- Kč v roce 2017. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě podrobnou zprávu, k jakému konkrétnímu účelu byly peníze v hotovosti držené v pokladně společnosti v letech 2014, 2015, 2016, 2017 použity. Požaduji, aby představenstvo společnosti předložilo valné hromadě tiskové sestavy pokladního deníku resp. pokladní knihy za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 a zápisy inventur pokladny vždy k 31.12. kalendářního rou za posledních 4 kalendářní roky, jak jsou uvedeny výše, které jsou součástí účetní závěrky. Rovněž požaduji, aby byly valné hromadě předloženy předávací protokoly a inventury pokladní hotovosti za poslední 4 roky hmotně odpovědných zaměstnanců za pokladní hotovost společnosti drženou v pokladně.

 

K bodu 5.

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti o přípravě a realizaci rekonstrukce domu Concordia, který je v majetku společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

Odůvodnění:

Na valné hromadě konané dne 29.6.2017 bylo představenstvo společnosti písemně vyzváno k předložení soupisu plánu modernizace, rekonstrukce a oprav majetku společnosti resp. O jaké záměry se v této souvislosti jedná, soupis připravovaných nebo již realizovaných akcí, čeho by se rekonstrukce, modernizace a opravy měly konkrétně týkat, jaké jsou předpokládané rozpočtové náklady, v jakém stavu je jejich příprava event. stav projektové rozpracovanosti, zda bude nebo bylo vypsáno na přípravné činnosti a realizační dodavatelské práce výběrové řízení. Žádný plán však předložen nebyl. Teprve na valné hromadě dne 11.5.2018 byla představenstvem společnosti předložena písemná zpráva o současné realizaci a přípravě oprav, modernizace a rekonstrukce nemovitého majetku společnosti. Ze zprávy vyplývá, mimo jiné, že už probíhá rekonstrukce domu Concordia, i níž se představenstvo na valné hromadě 29.6.2017 vůbec nezmínilo, ačkoliv v té době již bylo její zahájení připraveno. Požaduji, aby představenstvo společnosti předložilo valné hromadě podrobnou písemnou zprávu s chronologickým popisem postupu přípravy a realizace rekonstrukce domu Concordia, zda a jak bylo vypsáno výběrové řízení na projektové práce, výběrové řízení na dodavatele, příp. zhotovitele stavebních a ostatních prací souvisejících s rekonstrukcí, zápisy o výběru a vyhotovení dodavatele na přípravné, projektové i realizační práce, zda jsou vypracovány rozpočty na jednotlivé práce HSV a PSV a zda jsou vyhotoveny na všechny práce smlouvy o dílo. Rovněž požaduji, aby všechny tyto podklady byly na valné hromadě k dispozici k nahlédnutí akcionářům.

 

K bodu 6.

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti o vyplacených provizích za roky 2015, 2016, 2017.

Odůvodnění:

Z výročních zpráv společnosti z minulých let jsem zjistil, že společnost vykazuje za poslední 3 roky prudký růst nákladů na provize (2015 – 739 ti. Kč, 2016 – 1 mil. 263 tis. Kč, 2017 – 2 mil. 211 tis. Kč). Požaduji, aby představenstvo společnosti předložilo valné hromadě podrobnou písemnou zprávu o uzavřených provizních resp. Zprostředkovatelských smlouvách společnosti v letech 2015, 2016 a 2017, o vyplacených provizích jednotlivým smluvním subjektům vč. CK Kaleidoskop Travel, a to včetně vyplacených provizí z provozních a zprostředkovatelských smluv, z nichž bylo v posledních 3 letech plněno, i když byly uzavřeny před rokem 2015.

 

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.