Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,
 kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

23.5.2015

29.5.2017

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 29. 6. 2017 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
 2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zpráva o vztazích
 3. Zpráva dozorčí rady
 4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 5. Schválení auditora
 6. Závěr

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

 

Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

 

Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, tj. zisku ve výši 5 963 547,40 Kč takto:

Dividendy                      2 600 950,00 Kč

Tantiemy                           380 000,00 Kč

Nerozdělený zisk            2 982 597,40 Kč

 

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

 

Ad. 5 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2017 Ing. Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009, o auditorech, § 17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

 

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Výroční_zpráva_Bohemia_lázně_2016

 

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

tímto oznamuje

doplnění programu řádné valné hromady dne 29.6.2017 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře.

 

 

 • Svolaná řádná valná hromada

Představenstvo oznámením ze dne 24.5.2017 svolalo řádnou valnou hromadu na 29.6.2017 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

 

 • ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obdrželo dne 22. 6. 2017 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

 

Jako kvalifikovaný akcionář společnosti ve smyslu ustanovení ! 369 odst. 1 ZOK tímto žádám společnost, resp. předsedu představenstva, aby na pořad valné hromady konané dne 29.6.2017 byly zařazeny další body, a to:

 

Bod. 2.1. „Zpráva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.1. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Z výročních zpráv společnosti z minulých let jsem zjistil, že je v pokladně společnosti držena meziročně narůstající hotovost z 4.765.000,- v roce 2007 na 12.457.000,- Kč v roce 2016. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu, jak jsou citované peněžní prostředky držené v hotovosti v pokladně společnosti používány, jaký byl v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 pohyb pokladní hotovosti a na co byly peněžní prostředky v těchto letech konkrétně společností použity.

 

Bod 2.2 „Zpráva o pořízení a prodeji majetku společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.2. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o pořízení a prodeji majetku společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Je mi známo, že společnost v minulých letech kupovala a prodávala majetek a pořizovala služby. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu o koupi a prodeji majetku a pořízení služeb v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč, a to za každý jednotlivý prodej majetku, koupi majetku, pořízení služeb v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a v této souvislosti, aby byly představenstvem předloženy zejména příslušné kupní smlouvy, faktury, smlouvy o prodeji, znalecké posudky v případě prodeje majetku, smlouvy o zprostředkování resp. provizní smlouvy související s koupí nebo prodejem majetku, protokoly nebo zápisy o předání nebo převzetí majetku v souvislosti s jeho koupí či prodejem.

 

Bod 2.3 „Zpráva o soudních sporech týkajících se společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.3. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o soudních sporech týkající se společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Je mi známo, že společnost v minulých letech byla účastníkem soudních sporů. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu o ukončených nebo probíhajících soudních či rozhodčích sporech, které jsou nebo byly společností vedeny nebo proti společnosti vedeny za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 s tím, aby bylo u každého soudního či rozhodčího řízení sděleno: účastníci řízení a jejich procesní postavení, spisová značka řízení, předmět řízení, výsledek řízení u skončených sporů, a dále výše nákladů řízení v řízeních, v nichž společnost nebyla úspěšná.

 

 • DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

Z důvodů shora uvedených představenstvo zařazuje do pořadu jednání záležitost určenou kvalifikovaným akcionářem, a to pod bodem 2.1, 2.2, 2.3. Představenstvo z důvodu přehlednosti a úplnosti tak v rámci tohoto dokumentu předkládá akcionářům aktuální a úplný obsah pořadu jednání svolané řádné valné hromady, včetně návrhů usnesení předkládaných k jednotlivým bodům pořadu jednání a včetně zdůvodnění vztahujícím se k jednotlivým bodům pořadu jednání.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
 2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zpráva o vztazích
  • „Zpráva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti“
  • „Zpráva o pořízení a prodeji majetku společnosti“
  • „Zpráva o soudních sporech týkajících se společnosti“.
 3. Zpráva dozorčí rady
 4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 5. Schválení auditora
 6. Závěr

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

 

Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

Ad. Bod. 2.1. „Zpráva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.1. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Z výročních zpráv společnosti z minulých let jsem zjistil, že je v pokladně společnosti držena meziročně narůstající hotovost z 4.765.000,- v roce 2007 na 12.457.000,- Kč v roce 2016. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu, jak jsou citované peněžní prostředky držené v hotovosti v pokladně společnosti používány, jaký byl v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 pohyb pokladní hotovosti a na co byly peněžní prostředky v těchto letech konkrétně společností použity.

 

Ad. Bod 2.2 „Zpráva o pořízení a prodeji majetku společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.2. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o pořízení a prodeji majetku společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Je mi známo, že společnost v minulých letech kupovala a prodávala majetek a pořizovala služby. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu o koupi a prodeji majetku a pořízení služeb v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč, a to za každý jednotlivý prodej majetku, koupi majetku, pořízení služeb v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a v této souvislosti, aby byly představenstvem předloženy zejména příslušné kupní smlouvy, faktury, smlouvy o prodeji, znalecké posudky v případě prodeje majetku, smlouvy o zprostředkování resp. provizní smlouvy související s koupí nebo prodejem majetku, protokoly nebo zápisy o předání nebo převzetí majetku v souvislosti s jeho koupí či prodejem.

 

Ad. Bod 2.3 „Zpráva o soudních sporech týkajících se společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.3. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o soudních sporech týkající se společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

 

Odůvodnění: Je mi známo, že společnost v minulých letech byla účastníkem soudních sporů. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu o ukončených nebo probíhajících soudních či rozhodčích sporech, které jsou nebo byly společností vedeny nebo proti společnosti vedeny za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 s tím, aby bylo u každého soudního či rozhodčího řízení sděleno: účastníci řízení a jejich procesní postavení, spisová značka řízení, předmět řízení, výsledek řízení u skončených sporů, a dále výše nákladů řízení v řízeních, v nichž společnost nebyla úspěšná.

 

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

 

Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, tj. zisku ve výši 5 963 547,40 Kč takto:

Dividendy                      2 600 950,00 Kč

Tantiemy                           380 000,00 Kč

Nerozdělený zisk                             2 982 597,40 Kč

 

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

 

Ad. 5 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2017 Ing. Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009, o auditorech, § 17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

 

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

 

 

 

Karlovy Vary 22.6.2017                                                                       Představenstvo společnosti

 

14.7.2017   Zápis z konání valné hromady dne 29.6.2017  je ke stažení zde.ZÁPIS_VH_29.6.2017