Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,
 kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

23.5.2015

29.5.2017

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 29. 6. 2017 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
 2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zpráva o vztazích
 3. Zpráva dozorčí rady
 4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 5. Schválení auditora
 6. Závěr

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

 

Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

 

Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, tj. zisku ve výši 5 963 547,40 Kč takto:

Dividendy                      2 600 950,00 Kč

Tantiemy                           380 000,00 Kč

Nerozdělený zisk            2 982 597,40 Kč

 

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

 

Ad. 5 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2017 Ing. Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009, o auditorech, § 17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

 

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Výroční_zpráva_Bohemia_lázně_2016

 

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

tímto oznamuje

doplnění programu řádné valné hromady dne 29.6.2017 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře.

 

 

 • Svolaná řádná valná hromada

Představenstvo oznámením ze dne 24.5.2017 svolalo řádnou valnou hromadu na 29.6.2017 od 11.00 hod. v sídle společnosti.

 

 • ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE NA ZAŘAZENÍ JÍM URČENÉ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obdrželo dne 22. 6. 2017 ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Viktora Linharta o zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady v tomto znění:

 

Jako kvalifikovaný akcionář společnosti ve smyslu ustanovení ! 369 odst. 1 ZOK tímto žádám společnost, resp. předsedu představenstva, aby na pořad valné hromady konané dne 29.6.2017 byly zařazeny další body, a to:

 

Bod. 2.1. „Zpráva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.1. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Z výročních zpráv společnosti z minulých let jsem zjistil, že je v pokladně společnosti držena meziročně narůstající hotovost z 4.765.000,- v roce 2007 na 12.457.000,- Kč v roce 2016. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu, jak jsou citované peněžní prostředky držené v hotovosti v pokladně společnosti používány, jaký byl v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 pohyb pokladní hotovosti a na co byly peněžní prostředky v těchto letech konkrétně společností použity.

 

Bod 2.2 „Zpráva o pořízení a prodeji majetku společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.2. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o pořízení a prodeji majetku společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Je mi známo, že společnost v minulých letech kupovala a prodávala majetek a pořizovala služby. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu o koupi a prodeji majetku a pořízení služeb v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč, a to za každý jednotlivý prodej majetku, koupi majetku, pořízení služeb v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a v této souvislosti, aby byly představenstvem předloženy zejména příslušné kupní smlouvy, faktury, smlouvy o prodeji, znalecké posudky v případě prodeje majetku, smlouvy o zprostředkování resp. provizní smlouvy související s koupí nebo prodejem majetku, protokoly nebo zápisy o předání nebo převzetí majetku v souvislosti s jeho koupí či prodejem.

 

Bod 2.3 „Zpráva o soudních sporech týkajících se společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.3. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o soudních sporech týkající se společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Je mi známo, že společnost v minulých letech byla účastníkem soudních sporů. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu o ukončených nebo probíhajících soudních či rozhodčích sporech, které jsou nebo byly společností vedeny nebo proti společnosti vedeny za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 s tím, aby bylo u každého soudního či rozhodčího řízení sděleno: účastníci řízení a jejich procesní postavení, spisová značka řízení, předmět řízení, výsledek řízení u skončených sporů, a dále výše nákladů řízení v řízeních, v nichž společnost nebyla úspěšná.

 

 • DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

Z důvodů shora uvedených představenstvo zařazuje do pořadu jednání záležitost určenou kvalifikovaným akcionářem, a to pod bodem 2.1, 2.2, 2.3. Představenstvo z důvodu přehlednosti a úplnosti tak v rámci tohoto dokumentu předkládá akcionářům aktuální a úplný obsah pořadu jednání svolané řádné valné hromady, včetně návrhů usnesení předkládaných k jednotlivým bodům pořadu jednání a včetně zdůvodnění vztahujícím se k jednotlivým bodům pořadu jednání.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
 2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zpráva o vztazích
  • „Zpráva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti“
  • „Zpráva o pořízení a prodeji majetku společnosti“
  • „Zpráva o soudních sporech týkajících se společnosti“.
 3. Zpráva dozorčí rady
 4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 5. Schválení auditora
 6. Závěr

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

 

Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

Ad. Bod. 2.1. „Zpráva o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.1. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o hospodaření s peněžními prostředky v pokladně společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Z výročních zpráv společnosti z minulých let jsem zjistil, že je v pokladně společnosti držena meziročně narůstající hotovost z 4.765.000,- v roce 2007 na 12.457.000,- Kč v roce 2016. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu, jak jsou citované peněžní prostředky držené v hotovosti v pokladně společnosti používány, jaký byl v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 pohyb pokladní hotovosti a na co byly peněžní prostředky v těchto letech konkrétně společností použity.

 

Ad. Bod 2.2 „Zpráva o pořízení a prodeji majetku společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.2. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o pořízení a prodeji majetku společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

Odůvodnění: Je mi známo, že společnost v minulých letech kupovala a prodávala majetek a pořizovala služby. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu o koupi a prodeji majetku a pořízení služeb v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč, a to za každý jednotlivý prodej majetku, koupi majetku, pořízení služeb v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a v této souvislosti, aby byly představenstvem předloženy zejména příslušné kupní smlouvy, faktury, smlouvy o prodeji, znalecké posudky v případě prodeje majetku, smlouvy o zprostředkování resp. provizní smlouvy související s koupí nebo prodejem majetku, protokoly nebo zápisy o předání nebo převzetí majetku v souvislosti s jeho koupí či prodejem.

 

Ad. Bod 2.3 „Zpráva o soudních sporech týkajících se společnosti“. Současně ve smyslu ustanovení §369 odst. 1 ZOK navrhuji k navrženému bodu č. 2.3. programu jednání valné hromady následující usnesení a odůvodnění:

 

Usnesení: Valná hromada společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO: 45357218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212, vzala na vědomí informace představenstva společnosti o zprávě o soudních sporech týkající se společnosti Bohemia-lázně a.s., se sídlem: Sadová 800/5, Karlovy Vary, PSČ: 36001, IČO:45357218, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 212.

 

 

Odůvodnění: Je mi známo, že společnost v minulých letech byla účastníkem soudních sporů. Nechť v této souvislosti představenstvo společnosti podá valné hromadě komplexní zprávu o ukončených nebo probíhajících soudních či rozhodčích sporech, které jsou nebo byly společností vedeny nebo proti společnosti vedeny za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 s tím, aby bylo u každého soudního či rozhodčího řízení sděleno: účastníci řízení a jejich procesní postavení, spisová značka řízení, předmět řízení, výsledek řízení u skončených sporů, a dále výše nákladů řízení v řízeních, v nichž společnost nebyla úspěšná.

 

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

 

Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, tj. zisku ve výši 5 963 547,40 Kč takto:

Dividendy                      2 600 950,00 Kč

Tantiemy                           380 000,00 Kč

Nerozdělený zisk                             2 982 597,40 Kč

 

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

 

Ad. 5 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2017 Ing. Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009, o auditorech, § 17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

 

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

 

 

 

Karlovy Vary 22.6.2017                                                                       Představenstvo společnosti