Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,
 kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

23.5.2015

28.5.2024

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

svolává

VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 28.6.2024 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a zpráva o vztazích
  3. Zpráva dozorčí rady
  4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
  5. Volba člena dozorčí rady
  6. Schválení auditora pro rok 2024
  7. Závěr

 Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

 Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

 Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, tj. ve výši 16 493 553,80 Kč.

Podíl na zisku akcionářům                                 3 121 140,-  Kč

Podíl na zisku členům orgánů společnosti               284 000,- Kč

Podíl na zisku akcionářům bude rozdělen na základě jejich podílu na základním kapitálu. Každému členu představenstva náleží podíl na zisku ve výši 6. tis. Kč za každý dokončený měsíc ve funkci a každému členu dozorčí rady náleží podíl na zisku 2 tis. Kč za každý dokončený měsíc ve funkci.

Zdůvodnění:  Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku.

 Ad. 5 Návrh usnesení: Valná hromada zvolí na uvolněné místo člena dozorčí rady za zemřelého člena.

Navržený nový člen dozorčí rady: Mgr. Jaroslav Vachuda, Karla Čapka 847, 535 01 Přelouč

 Zdůvodnění: Valná hromada doplňuje člena dozorčí rady za zemřelého člena dozorčí rady.

Ad. 6 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2024 Ing.  Kamilu Mišičku, se sídlem Dvorecká 824/35a, 147 00, Praha 4 – Podolí, č. oprávnění 2504.

 Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Výroční zpráva společnosti za rok 2023 je k dispozici ke staženíVýroční_zpráva_2023_final_signature . 

30.5.2024

Původní výroční zpráva, která byla inzerována dne 28.5.2024, byla nahrazena z důvodu záměny pořadí stran při skenování (str. 29 – 30) upravenou výroční zprávou.

13.6.2024

Na základě práva akcionáře pro uplatňování návrhů a protinávrhů obdržela společnost dne 13.6.2024 protinávrhy k bodům pozvánky na valnou hromadu, která se bude konat 28.6.2024.

Bližší informace jsou ke stažení zde SKM_C224e24061314530.