Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,
 kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

23.5.2015

20.5.2019

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s. se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

svolává  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,  která se bude konat dne 28. 6. 2019 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zpráva o vztazích
  3. Zpráva dozorčí rady
  4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
  5. Schválení podílu na zisku akcionářů a členů orgánů společnosti z nerozděleného zisku minulých let
  6. Schválení odměn členům orgánů společnosti pro další období
  7. Schválení auditora
  8. Závěr

 Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

 Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

 Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, tj. ztráty ve výši -20.297.506,06 Kč tak, že celá ztráta bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.

Ad. 5 Návrh usnesení. Valná hromada schvaluje:

Podíl na zisku akcionářům                                3 121 140,00  Kč

Podíl na zisku členům orgánů společnosti              380 000,00  Kč

Podíl na zisku akcionářům bude rozdělen na základě jejich podílu na základním kapitálu. Podíl na zisku každého člena orgánu bude stanoven procentuálním poměrem dle minulých let.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že záporný hospodářský výsledek byl dosažen dlouhodobě plánovanými opravami a investicemi, aniž by došlo ke snížení hospodářské výkonnosti společnosti, navrhuje představenstvo uvolnit část nerozděleného zisku z minulých let na výplatu podílu na zisku akcionářům a členům orgánů společnosti na úrovni roku 2018.

Ad. 6 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje novou výši odměn dle návrhu představenstva.

 Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že odměny členům orgánů společnosti byly stanoveny v roce 2014, navrhne představenstvo jejich valorizaci.

 Ad. 7 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2018 Ing. Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430

 Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 ke stažení zde.