Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti Bohemia-lázně a.s.
se sídlem v Karlových Varech, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
oznamuje akcionářům,
 kteří si v rámci přeměny podoby cenných papírů nepřevzali listinné cenné papíry společnosti, že mohou v souladu s § 543 Zákona č. 89/2012 požádat o protiplnění. V žádosti je nutné uvést přesnou identifikaci akcionáře (jméno, bydliště, rodné číslo a číslo bankovního účtu). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. Došlo-li u akcionáře ke změně údajů, původně zapsaných v SCP (změna jména, oprava rodného čísla, dědictví apod.), je nutné tyto změny doložit ověřenými kopiemi příslušných dokladů. Žádosti se posílají na adresu sídla společnosti Bohemia – lázně a. s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary.

23.5.2015

21.5.2021

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.

se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 22. 6. 2021 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a zpráva o vztazích
  3. Zpráva dozorčí rady
  4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
  5. Schválení auditora
  6. Podání zprávy o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11. 2019,
    čj.: 14 Cmo 201/2018-189,
  7. Volba členů orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
  8. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, tj. ztráty ve výši – 11 817 163,90, která bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:  Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku.

Ad. 5 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2021 Ing. Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

Ad. 6 Vyjádření představenstva: Předcházející valná hromada se seznámila s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 11 2019, čj.: 14 Cmo 201/2018-189, proti kterému se společnost dovolala. Výsledek dovolání, který je zcela ve prospěch společnosti, bude oznámen na jednání této valné hromady.

Ad. 7 Návrh usnesení: Valná hromada volí členy představenstva a dozorčí rady a schvaluje jim smlouvy o výkonu funkce.

Představenstvo: RNDr. Marek Šoltés, Jiří Sluka, Štěpánka Černá

Dozorčí rada: Ing. Tomáš Kopřiva, Miroslav Toman a Romana Valentová.

Zdůvodnění: Valná hromada volí členy orgánů společnosti po skončení jejich funkčního období.

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Výroční zpráva společnosti za rok 2020 ke stažení – Výroční_zpráva_Bohemia-lázně_2020