Indikace

Společnost Bohemia – lázně a. s. zajišťuje komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči pobyty pro tuzemské i zahraniční samoplátce
 1. Onkologické nemoci po ukončení komplexní léčby bez jakýchkoliv známek recidivy

III/1     Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii

Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních

III/2     Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou

III/3     Crohnova nemoc, Colitisulcerosa

III/4     Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiázou, pokud je operace kontraindikována

Sklerotizující cholangoitis

Funkční poruchy žlučového traktu

III/5     Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, ERCP

Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii

III/6     Stavy po akutních hepatitis jakékoliv etioligie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce)

Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů

Asociovaná autoimunitní hepatitis

Primární biliární cirhóza

III/7     Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu

III/8     Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis

Prokázaná chronická pankreatitis

IV/1     Diabetes mellitus

VI/3     Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem

VI/7     Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi

VII/1    Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

VII/2    Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče

VII/3    Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní-parainfekční)

VII/6    Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu)

VII/7    Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře

VII/8    Artrózy v ostatních lokacích,Artropatie

VII/9    Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči

Obecné kontraindikace lázeňské léčby
 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství, zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí nebo jinou formou TBC, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulostiky.
 • Všechny nemoci v akutním stádiu.
 • Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
 • Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.
 • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
 • Kachexie všeho druhu.
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní, s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
 • Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči.
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
 • Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 • Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je případně možné po předchozím dojednání s konkrétními lázněmi.
 • Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna.
 • Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
 • Těhotenství.
 • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu.
 • Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (- 120 mm Hg).